top of page

הגשת בקשה  לתרומה מקרן התנועה הקיבוצית למפעלי הקיץ של התנועות הכחולות ואגף חינוך

קרן התנועה הקיבוצית רואה חשיבות בהשתתפות של ילדים ונוער בפעילויות השונות של שלוש תנועות הנוער ה"כחולות" (השמו"צ, המחנות העולים והנוער העובד והלומד) ואגף החינוך של התנועה הקיבוצית ולפיכך מבקשת הקרן לסייע ולעודד חניכים ומדריכים צעירים מקיבוצים מפונים להשתתף בפעילויות הקיץ הקרוב של הגופים הנ"ל.

אופן התמיכה

באם תאושר הבקשה הקרן תשתתף בסבסוד של  25% מעלות המפעל עבור החניכים והמדרכים הצעירים מהקיבוצים המפונים.

באם תאושר בקשתכם – על הגוף יהיה להוסיף לחוזרי ההורים של הקיבוצים המפונים שהפעילות מסובסדת בזכות התמיכה של קרן התנועה הקיבוצית.
הנהלת קרן התנועה הקיבוצית תדון בכלל הבקשות .

 

(קול קורא זה מבוסס על החלטת הנהלת קרן הנועה הקיבוצית מפרוטוקל 16.5.24)

bottom of page