top of page

הגשת בקשה  לתרומה מקרן התנועה הקיבוצית לקיבוצי הגדר בנגב המערבי- סבב #2

הקרן מעניקה סיוע לקהילות של קיבוצי הגדר בנגב המערבי לסיוע במימון  הצרכים ברמה הקהילתית, בדגש על ליווי וביסוס מערכות הקהילה השונות (חינוך, טיפול רגשי, מערך בריאות ורווחה)  וסיוע במימון קידום הכנת מבני ציבור קהילתיים ואבזורם . 

לאחר סבב ראשון של חלוקת מענקים שאפשרו לקהילות מענים שונים לצרכיהן, אנו נרגשים להוציא אל הדרך את סבב החלוקה השני. 

הגשת הבקשה:

גם בסבב השני הקרן תעניק סיוע לצרכים הקהילתיים המיידים בסכום של עד 100,000 ש"ח.

שימו לב- ניתן להגיש מספר בקשות בסכומים ומועדים שונים, מותאמי צרכים משתנים, עד לסכום הכולל של עד 100,000 ש"ח לסך כל הבקשות.

בקשות התרומה מהקרן הינן דרך הנהלות הקיבוץ בלבד.

(*) תמיכת הקרן ועיסוקה תלויות בהתפתחות המצב ונתונות לשינויים ע"פ החלטות מנהלת הקרן .

bottom of page