top of page

הגשת בקשה לתרומה מקרן התנועה הקיבוצית למפעלי הקיץ של התנועות הכחולות ואגף חינוך

תמיכת קרן התנועה הקיבוצית במפעלי הקיץ של התנועות הכחולות ובאגף החינוך של התנועה הקיבוצית  

   אנו מזמינים אתכם

 להגיש בקשות לסיוע בסבסוד עלויות מפעלי הקיץ

על כל בקשה לכלול:

  • מספר החניכים והמדריכים הצעירים מהקיבוצים המפונים (מצפון ומדרום) הרשומים למפעלי הקיץ

  • עלות המפעל אליו הם רשומים

  •  סך גובה העלות הנדרשת לכלל הנרשמים מהקיבוצים המפונים לכלל המפעלים.

 

אופן התמיכה

אישור הבקשה משמעותו כי הקרן תשתתף בסבסוד של  25% מעלות המפעל עבור החניכים והמדרכים הצעירים מהקיבוצים המפונים.

בהמשך לאישור הבקשה נבקש

כי תוסיפו לחוזרי ההורים של הקיבוצים המפונים כי הפעילות מסובסדת בתמיכת קרן התנועה הקיבוצית.
הנהלת קרן התנועה הקיבוצית תדון בכלל הבקשות .

 

(קול קורא זה מבוסס על החלטת הנהלת קרן הנועה הקיבוצית מפרוטוקל 16.5.24)

bottom of page